Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια 1. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ & 2. ΝΑΡΘΗΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια  1. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33141110-4) (ΚΑΕ 1311)  πιθανή ποσότητα  25.703 τεμ.  & 2. ΝΑΡΘΗΚΩΝ (CPV 33141760-5) (ΚΑΕ 1311) πιθανή ποσότητα  3.552 τεμ. , για κάλυψη αναγκών περίπου…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή} καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {πιθανή ποσότητα …

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ   (CPV 09134100-8) (KAE 1611)  πιθανής ποσότητας 437.000   λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 570.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24% ,…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) (CPV 33181000-2) (KAE 1311), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ζ., για περίπου  1 έτος. Πιθανής ποσότητας 5.493…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την  προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0 ) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614) καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV 24111900-4, 24112100-3, 24111700-2, 24113200-1) (ΚΑΕ  1614),  παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου (CPV 50531200-8) (ΚΑΕ  0439), ενοίκιο φιαλών(CPV 63121110-7) (ΚΑΕ  0819) και μεταφορά των φιαλών (CPV…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  32.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα : 231.660 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ουροσυλλεκτών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Ουροσυλλεκτών (CPV 33141615-4 «Σάκοι για ούρα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.418,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 28.365 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Με…