Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την  προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0 ) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) και αναλωσίμων», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ζ. . Πιθανής ποσότητας 375.050  test , για περίπου  ένα (1) έτος. Πιθανής προϋπ. δαπάνης  119.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων  και ΟΧΙ στις τιμές ανά εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   63ΠΒ4690ΒΞ-ΖΧΠ } …