Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) (CPV 33181000-2) (KAE 1311), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ζ., για περίπου  1 έτος. Πιθανής ποσότητας 5.493 τεμ.,  πιθανής προϋπ. δαπάνης 130.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 13%,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΞ5Φ4690ΒΞ-2ΚΔ } …