Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην υπ’ αριθμ. Υ4α/134306/11 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1159/Β/10 Απριλίου 2012 «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι θέσεις του προσωπικού διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου.
− Μία (1) θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Για την στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας προβλέπεται η κάτωθι στελέχωση:

i. Εξήντα πέντε (65) θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικοτήτων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 4
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 4
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 2
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΧΕΙΡΟΥΡΓIΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 65

 

ii. Σαράντα πέντε (45) οργανικές θέσεις και μια 1 προσωποπαγής θέση λοιπού επιστημονικού προσωπικού πλην ιατρών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ 6
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ.& ΒΙΟΛ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 10 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ 8
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

iii. Είκοσι πέντε θέσεις (25) ειδικευόμενων ιατρών.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 1 ΕΤΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 ΕΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 1 ΕΤΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 3 1 ΕΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 4 1 ΕΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4 1 ΕΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 4 ΕΤΗ (Πλήρης)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 25  

 

3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Για την στελέχωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας προβλέπονται 200 οργανικές και 3 προσωποπαγείς θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 63
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 10
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 85
ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,

ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ− ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ− ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ.

 

 

32

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ   200 3

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Για την στελέχωση της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας προβλέπονται 60 οργανικές και 2 προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων ως εξής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ–ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ–ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ–ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.

1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ−

ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.

2
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ,ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ-ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ−ΚΤΙΣΤΩΝ – ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ − ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΚΟΥΡΕΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ

– ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ− ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.

9

 

 

 

 

 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΘΥΡΩΡΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΘΥΡΩΡΩΝ−ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.

5

 

 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ–ΤΡΙΩΝ, ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΠΡΕΣΣΑΔΟΡΩΝ− ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ. 7
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ. 10
ΣΥΝΟΛΟ 60 2