Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ιατρική Υπηρεσία

Γενικές πληροφορίες

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες, καθώς και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Τομείς
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 86 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 63 κλινών
γ) Εργαστηριακός τομέας

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
β. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
γ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και
των Χειρουργείων.
θ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ι. Η εποπτεία της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης.
ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.
ιβ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της
Ιατρικής Υπηρεσίας.
ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ιατρικών πράξεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Ερατώ Πάλλη (Διευθύντρια)
Τηλέφωνο 2695360635
Fax
Email gram.iatr.ypiresia@1696.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 1ος Όροφος

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Παθολογικός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος
Τηλέφωνο 2695360786
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 2ος Όροφος
1. Παθολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Γεώργιος Παπακωνσταντίνου (Συντ. Δ/ντης)
Τηλέφωνο 2695360786
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 3ος Όροφος
2. Πνευμονολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Λογοθέτης Σπυρίδων (Διευθυντής)
Τηλέφωνο  2695360749
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
3. Καρδιολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Στραβοπόδης Πέτρος (Συντ. Διευθυντής)
Τηλέφωνα 2695360735
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 2ος Όροφος
4. Παιδιατρικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Ουρανία Φωτακοπούλου (Δ/ντρια)
Τηλέφωνο 2695360705
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 2ος Όροφος
5. Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη Κατσαρού-Μπάνκοβα Ειρήνη (Διευθύντρια)
Υπεύθυνος Καλόφωνος Διονύσιος (Διευθυντής)
Τηλέφωνο 2695360584
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Χειρουργικός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Χειρουργικό
 • Μαιευτικό-Γυναικολογικό
 • Αναισθησιολογικό
 • Ορθοπεδικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος
Τηλέφωνα 2695360772
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 3ος Όροφος
1. Χειρουργικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Νικόλαος Κοσμαδάκης (Δ/ντης- επιστημονικά υπεύθυνος)
Τηλέφωνα 2695360772
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 3ος Όροφος
2. Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Μαιευτικής Ανδρέας Ρένεσης (Διευθυντής)
Υπεύθυνος Γυναικολογικής Ανδρέας Ρένεσης (Διευθυντής)
Τηλέφωνο Υπεύθ. Μαιευτικής 2695360718
Τηλέφωνο Υπεύθ. Γυναικολογικής 2695360717
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 2ος Όροφος
3. Αναισθησιολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη Πάλλη Ερατώ (Διευθύντρια)
Τηλέφωνο
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία 1ος Όροφος
4. Ορθοπεδικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Ποταμίτης Νικόλαος (Διευθυντής)
Τηλέφωνο 2695360538
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Εργαστηριακός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Τμήμα
 • Αιματολογικό Τμήμα
 • Ακτινολογικό Τμήμα
 • Φαρμακείο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Μάρκου Αθανάσιος (Διευθυντής)
Τηλέφωνο 2695360517
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
1. Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Μάρκου Αθανάσιος (Διευθυντής)
Τηλέφωνο 2695360517
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
2. Αιματολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αθανάσιος Μάρκου (Δ/ντης)
Τηλέφωνο 2695360522
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
3. Ακτινολογικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Κάπρος Ηλίας (Δ/ντης)
Τηλέφωνο 2695360594
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
4. Φαρμακείο

Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Τόττας Χρήστος (Διευθυντής)
Τηλέφωνο 2695360529
Ώρες Εξυπηρέτησης (Εξωτερικοί Ασθενείς) Καθημερινά, 12:00-13:00
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο

Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα παρακάτω τμήματα:

 • Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 • Φυσιοθεραπευτές
1. Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού

Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη κα Χρυσούλα Καραπάνου (Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο 2695360519
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
2. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη κα Φωτεινή Τσουκαλά (Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο 2695360519
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
3. Φυσιοθεραπευτές
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη κα Καραπάνου Χρυσούλα
κα Στυλιανέση Ευθυμία
Τηλέφωνο 2695360554
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/iatriki-ypiresia/
Τοποθεσία Ισόγειο
Οργανόγραμμα

zante-hospital-org-chart-medical-el