Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

 • 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 τμήματα, που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 τμήματα, που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα και τα Χειρουργεία.
 • 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, τα Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από:

 • Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
 • Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
 • Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της
Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των οδηγιών των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
ζ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Λευτάκης Αντώνιος (Διευθυντής)
Τηλέφωνο 2695360603, 2695360604
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/nosileftiki-ypiresia
Τοποθεσία 1ος Όροφος
1ος Νοσηλευτικός Τομέας
Ο 1ος Νοσηλευτικός Τομέας εξυπηρετεί τα Τμήματα του Παθολογικού Τομέα:

 • Παθολογικό-Πνευμονολογικό Τμήμα
 • Καρδιολογικό Τμήμα
 • Παιδιατρικό Τμήμα
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη Μαρίνα Μυλωνά
Τηλέφωνο 2695360604
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/nosileftiki-ypiresia
Τοποθεσία 1ος Όροφος
2ος Νοσηλευτικός Τομέας
Ο 2ος Νοσηλευτικός Τομέας εξυπηρετεί τα Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα:

 • Χειρουργικό Τμήμα
 • Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα
 • Αναισθησιολογικό Τμήμα
 • Ορθοπεδικό Τμήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη Ιουστίνη Κάνδηλα
Τηλέφωνο 2695360604
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/nosileftiki-ypiresia
Τοποθεσία 1ος Όροφος
3ος Νοσηλευτικός Τομέας
Ο 3ος Νοσηλευτικός Τομέας εξυπηρετεί τα Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα και τα Διατομεακά Τμήματα:

 • Εξωτερικά Ιατρεία-Επείγοντα
 • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
 • Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη Παναγιώτα Βισβάρδη
Τηλέφωνο 2695360604
Fax
Email
Ιστοσελίδα http://www.zante-hospital.gr/ypiresies/nosileftiki-ypiresia
Τοποθεσία 1ος Όροφος
Οργανόγραμμα

zante-hospital-org-chart-nursing-el