Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Βεβαιώσεις & Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία, χορηγούνται από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.
Η έκδοση τους για τους ενδιαφερόμενους χρήστες των παρεχόμενων από το νοσοκομείο υπηρεσιών υγείας γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.
Το Νοσοκομείο μας έχει την άδεια για τη λειτουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα θέματα του ιατρικού απορρήτου. Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς, καθώς και ο Ιατρικός του Φάκελος θεωρούνται απολύτως προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα.

Κανονισμός

  • Η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει το Πιστοποιητικό μέσα στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών ή το αργότερο στο χρονικό διάστημα που ορίζει κάθε φορά ο νόμος (Ν. 2690/ 99,Άρθρο 4).
  • Η χρήση του ιατρικού φακέλου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό του ασθενή, οφείλει να γίνεται με τη δέουσα εμπιστευτικότητα.
  • Στο Πιστοποιητικό υπογράφει και βεβαιώνει τη διάγνωση ο θεράπων ιατρός του ασθενή και σε περίπτωση απουσίας του ο Διευθυντής ιατρός της Κλινικής.
  • Σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό δεν παραδοθεί μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή και ο θεράπων ιατρός – ανάλογα με το ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση – να ενημερώσει εγγράφως τον ασθενή για τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και για την ημερομηνία και τον τρόπο παραλαβής του Πιστοποιητικού, με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς (Ν. 2690/99, Άρθρο 4).
  • Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κηδεμόνας του δεν είναι σε θέση είτε να αιτηθεί είτε να παραλάβει το Πιστοποιητικό, τότε θα δύναται να το κάνει στη θέση του ένα άτομο εξουσιοδοτημένο βάση νόμου από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή κηδεμόνα του.
  • Πιστοποιητικό Νοσηλείας μπορεί να ζητηθεί τόσο για ασθενή που έχει εξέλθει από το νοσοκομείο όσο και ασθενή που εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
  • Το Πιστοποιητικό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα: το πρωτότυπο για τον ενδιαφερόμενο, ένα αντίγραφο για τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και ένα για το Πρωτόκολλο.
  • Πιστοποιητικό Νοσηλείας μπορεί να μην χορηγηθεί εφόσον ο ιατρός κρίνει και το αναγράφει πως παραβιάζεται ιατρικό απόρρητο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο/η αιτών/ούσα εγγράφως (Ν. 2690/ 99, Άρθρο 4).