Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614) καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια (για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση) (CPV 63121110-7) (ΚΑΕ 0439). Πιθανή ποσότητα  141.129 m3,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.  περίπου για 1 έτος. Πιθανής  προϋπολ. δαπάνης 63.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ7ΦΘ4690ΒΞ-ΛΒΚ } …