Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια 1. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ & 2. ΝΑΡΘΗΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια  1. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33141110-4) (ΚΑΕ 1311)  πιθανή ποσότητα  25.703 τεμ.  & 2. ΝΑΡΘΗΚΩΝ (CPV 33141760-5) (ΚΑΕ 1311) πιθανή ποσότητα  3.552 τεμ. , για κάλυψη αναγκών περίπου…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή} καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {πιθανή ποσότητα …

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ   (CPV 09134100-8) (KAE 1611)  πιθανής ποσότητας 437.000   λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 570.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24% ,…