Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια 1. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ & 2. ΝΑΡΘΗΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια  1. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33141110-4) (ΚΑΕ 1311)  πιθανή ποσότητα  25.703 τεμ.  & 2. ΝΑΡΘΗΚΩΝ (CPV 33141760-5) (ΚΑΕ 1311) πιθανή ποσότητα  3.552 τεμ. , για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,  πιθανή δαπάνη 9.517,00 € συμπερ.  ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   67Μ24690ΒΞ-Β7Ι } …