Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ   (CPV 09134100-8) (KAE 1611)  πιθανής ποσότητας 437.000   λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 570.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6Δ7Α4690ΒΞ-ΗΚΗ } και ΕΣΗΔΗΣ με  α/α: 133496.