Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την διενέργεια  Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΕ 1311) {ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ( CPV 33141321-6), ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΒΕΛΟΝΕΣ  ΑΠΛΕΣ (CPV 33141320-9)} Πιθανή ποσότητα: 83.200  τεμ. , για κάλυψη αναγκών…