Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος, (CPV 38434520-7) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {Α. Βιοχημικού αναλυτή επειγόντων  Β. Φορητός αναλυτής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) και αναλωσίμων. Πιθανής…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ και ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ και  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ  (CPV 22820000-4, 30197643-5, 30192700-8) (KAE 942901Ν).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 20.520,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας:  106.265 τεμ., πακέτα, συσκ.), για κάλυψη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ (CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 942901Ν). {Πιθανή ποσότητα:  19.500 Ζεύγη,  455.000 Τεμ.} Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  33.690,00  € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου …