Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ και ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ και  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ  (CPV 22820000-4, 30197643-5, 30192700-8) (KAE 942901Ν).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 20.520,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας:  106.265 τεμ., πακέτα, συσκ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΡΜΒ4690ΒΞ-ΒΩΚ } …