Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος, (CPV 38434520-7) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {Α. Βιοχημικού αναλυτή επειγόντων  Β. Φορητός αναλυτής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) και αναλωσίμων. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης: 26.288,00 €  συμπ. Φ.Π.Α. 6% {Πιθανή ποσότητα : 4.945 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   9ΟΒ84690ΒΞ-ΙΔΞ } …