Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού MIC για μύκητες, MBL και ESBL καθώς και τεστ ανίχνευση αντιγόνων για την ασφαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού MIC για μύκητες, MBL και ESBL καθώς και τεστ ανίχνευση αντιγόνων για την ασφαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ. (CPV 33695000-8, Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα) (KAE 135901Ν). Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 5.283,62 € συμπ. ΦΠΑ 24% (Πιθανή ποσότητα: 41 συσκευασίες),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΥ3Ψ4690ΒΞ-1ΟΘ } …