Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ (CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 942901Ν). {Πιθανή ποσότητα:  19.500 Ζεύγη,  455.000 Τεμ.} Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  33.690,00  € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΦΩΖ4690ΒΞ-ΖΨΜ  } …