Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων και γ. Πρόφιλτρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων    και γ. Πρόφιλτρων  (CPV  34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά») (KAE 1439) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  4.600,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%   {πιθανή…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887) 1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED 2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α Πιθανής προϋπ. δαπάνης 40.300,00…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV 60161000-4  «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439)  Προϋπολ. δαπάνης  39.360,00 € συμπ. του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…