Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. (CPV 60161000-4  «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439)  Προϋπολ. δαπάνης  39.360,00 € συμπ. του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ23Ο4690ΒΞ-ΖΓ3} …