Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση προδιαγραφών: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με  ΑΔΑ: 60Τ34690ΒΞ-8ΣΜ έχει αναρτηθεί το κείμενο  των τεχνικών προδιαγραφών,  που τίθεται προς ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33696700-2) (KAE 1359)