Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση προδιαγραφών: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με  ΑΔΑ: ΩΗΒΗ4690ΒΞ-ΝΩ1 έχει αναρτηθεί το κείμενο  των τεχνικών προδιαγραφών,  που τίθεται προς ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE 1359)