Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση προδιαγραφών: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ   με  ΑΔΑ: 7ΤΦ44690ΒΞ-ΩΥ4 , έχει αναρτηθεί το κείμενο  των τεχνικών προδιαγραφών,  που τίθεται προς ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0) (KAE 1359)