Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση προδιαγραφών: Αντιδραστηρίων εξετάσεων ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με  ΑΔΑ: 6ΣΛΚ4690ΒΞ-ΥΑΑ έχει αναρτηθεί το κείμενο  των τεχνικών προδιαγραφών,  που τίθεται προς ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (Αντιδραστήρια εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών και αναλωσίμων) (CPV 38432000-2) (KAE 1359)