Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί την εταιρεία ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. για Κατάθεση Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ.».  Ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης: 22.320,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

Α) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, CPV 50413200-5 (KAE 0439), πιθανή δαπάνη 18.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

Β) Διάφορα ανταλλακτικά, CPV 34913000-0 (KAE 1439), πιθανή δαπάνη 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: {ΑΔΑ: 6ΛΞΣ4690ΒΞ-ΜΙΤ, ΑΔΑΜ: 23PROC013325188}