Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (15/2023), για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (15/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την ανάθεση του έργου:  «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ . Προϋπολογισθείσα δαπάνη  :  259.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ). Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΣ1Σ4690ΒΞ-ΦΗ5,  ΑΔΑΜ: 23PROC013331683  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 220135.