Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 13/2023, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα (1) περίπου έτος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,(13/2023)  κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων,  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν.Ζ., για ένα (1) περίπου έτος.

Πιθανής προϋπολ. Δαπάνης 65.680,50 € προ ΦΠΑ ή  72.333,18 €συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΣΛ04690ΒΞ-ΒΔΠ  ,   ΑΔΑΜ:  23PROC013257634   και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 209195 .