Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ (CPV 33141110-4 «Επίδεσμοι») (ΚΑΕ 1311) πιθανής προϋπολ. δαπάνης 23.415,93 € προ ΦΠΑ ή 26.460,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13%, {πιθανή ποσότητα 2.500 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες:  (ΑΔΑ: 6ΓΟ34690ΒΞ-ΠΔΟ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010118491).