Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. {CPV 33181520-3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ»} (ΚΑΕ 1311) προϋπολ. δαπάνης  29.950,00 € προ ΦΠΑ ή  33.200,55 € συμπερ. ΦΠΑ (6%,13% και 24%) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες : (ΑΔΑ: 62Ρ64690ΒΞ-3ΚΙ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010118080).