Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων και γ. Πρόφιλτρων.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής  β. Σακόφιλτρων και γ. Πρόφιλτρων  (CPV 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά») (ΚΑΕ 1439) , πιθανής προϋπολ. δαπάνης 3.709,68 €  προ ΦΠΑ ή 4.600,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, {πιθανή ποσότητα 345 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε : (ΑΔΑ: ΩΥΞΚ4690ΒΞ-Α93)  (ΑΔΑΜ: 22PROC010145395).