Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια   Αντιδραστηρίων Ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού  εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.  Πιθανής προϋπ. δαπάνης  7.250,00 € προ ΦΠΑ ή  7.685,00  € συμπ. Φ.Π.Α. 6% {Πιθανή ποσότητα : 10.000 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, για την εκτέλεση των ζητουμένων εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε : (ΑΔΑ: 6Μ174690ΒΞ-Κ51)  (ΑΔΑΜ: 22PROC010146811).