Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο (CPV 60161000-4, «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439). Προϋπολ. δαπάνης 29.900,00 € προ ΦΠΑ ή 37.076,00 € συμπ. του ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ενδεικτικός αριθμός δρομολογίων: (8-9) αποστολές ανά μήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά αποστολή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε : (ΑΔΑ: 636Γ4690ΒΞ-ΣΓΩ)  (ΑΔΑΜ: 22PROC010147419).