Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια  ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 24962000-5) (KAE 1899). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 5.461,29 € προ ΦΠΑ ή 6.772,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 1.625 Kgr & 200 λίτρα }, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε : (ΑΔΑ: ΨΑΨΠ4690ΒΞ-Π15)  (ΑΔΑΜ: 22PROC010146274).