Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 {RAPID TEST (COVID-19) και ΣΤΥΛΕΟΙ/KIT}».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια  «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2  {RAPID TEST (COVID-19) και ΣΤΥΛΕΟΙ/KIT}» (CPV 33141625-7, Εξοπλισμοί διάγνωσης ) (ΚΑΕ 1359). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 28.820,00 € (ποσοστό  ΦΠΑ 0%) {Πιθανή ποσότητα: 19.000 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου έξι (6) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Για περισσότερες πληροφορίες: (ΑΔΑ: ΨΑΓ44690ΒΞ-ΝΤΟ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010117817).