Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  (CPV 33141321-6, 33141324-7, 33141320-9) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 11.000,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας 135.320 τεμ.),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΧΕΔ4690ΒΞ-ΝΛΛ} …