Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ   (CPV 33124131-2, 33698100-0, 24327000-2) (KAE 1359) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 34.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανής ποσότητας  69.383  Ταινίες, τεμ., test, συσκ , ml, lt, συσκ), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6Ω5Θ4690ΒΞ-ΧΞ0} …