Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   (σεντόνια, μαξιλαροθήκες, μαξιλάρια) (CPV 39512100-5, 39512500-9, 39516120-9)  (KAE 1139).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  {Πιθανής ποσότητας 760 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Θ3Φ4690ΒΞ-ΒΓΖ}..