Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (CPV 33168000-5,  Διατάξεων  Ενδοσκοπίας  Και  Ενδοχειρουργικής) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  26.500,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% {πιθανή ποσότητα  274 τεμάχια} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΦΩΟ4690ΒΞ-ΦΦΗ } …