Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0419) για ένα (1) έτος, ως εξής:  1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, προϋπ. δαπάνης 8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  2. Για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπ. δαπάνης  3.496,80 €  συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΝ054690ΒΞ-ΛΒΗ} …