Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων-ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια (χειρουργικών μοσχευμάτων, CPV 33184100-4)  ΠΛΕΓΜΑΤΑ   (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης   5.785,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα 81 τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω1Ξ84690ΒΞ-ΟΝΖ } …