Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526), Πιθανής προϋπ. δαπάνης  7.550,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%   {Πιθανή ποσότητα: 320 στολές } ,με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ανά κοστούμι { (1) μπλούζα + (1) παντελόνι) }. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΙΧ24690ΒΞ-ΞΞΑ } …