Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την για την προμήθεια Τροφίμων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Τροφίμων (KAE 1511),  ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ {CPV 15000000-8, 15411110-6} Πιθανής προϋπ. δαπάνης 12.855,00 € συμπ. ΦΠΑ {Πιθανής ποσότητας : 6.751  κιλό- τεμ, λίτρο), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΤΠ54690ΒΞ-ΞΞΚ} …