Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Επιπλέον απολύμανση των χώρων του Γ.Ν.Ζ. από εξειδικευμένο συνεργείο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου: «Επιπλέον απολύμανση των χώρων του Γ.Ν.Ζ. από εξειδικευμένο συνεργείο» (CPV: 90920000-2, Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων) (ΚΑΕ 0439),  πιθανής προϋπ. δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή / ανά τ.μ. απολύμανσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΠΡ14690ΒΞ-ΚΛΖ} …