Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ (CPV 30197641-1, Θερμογραφικό χαρτί) (KAE 1719) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 8.545,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {Πιθανή ποσότητα …. 1.802 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   91ΙΠ4690ΒΞ-ΘΕΗ } …