Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) )  (ΚΑΕ 0846), { 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων (CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0846) ,2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων  (CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0846), 2α)  αποτέφρωση , 2β) αποστείρωση}, για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6ΨΩΟ4690ΒΞ-5ΝΓ } …