Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια του είδους: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια του είδους: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (CPV 33631600-8, Αντισηπτικά και απολυμαντικά) (KAE 1381) Πιθανής Προϋπ. Δαπάνης 9.076,80 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% {Ποσότητα …2.400 λίτρα}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΡΒΗ4690ΒΞ-85Ζ } …