Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια :  ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ (CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 1311),Προϋπολ. δαπάνης  17.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: ΨΨΡ84690ΒΞ-9ΓΨ  } …