Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Αναλωσίμων έγχυσης» και «Συσκευών και οργάνων μετάγγισης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια  «Αναλωσίμων έγχυσης» (CPV 33194120-3)  και «Συσκευών και οργάνων μετάγγισης»  (CPV 33194200-8) (ΚΑΕ 1311).  Προϋπ. δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΧΦΚ4690ΒΞ-29Φ } …