Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαν. Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφερ. Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών  ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και  την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών.{CPV 30237000-9,«Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών»(KAE 1439) & CPV 50323000-5 «συντήρηση  και επισκευή περιφερ.  εξοπλισμού Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών» (KAE 0419 ) } Πιθανής προϋπ. δαπάνης 7.743,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Ε1Τ4690ΒΞ-ΘΜΟ} …