Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39224300-1) (ΚΑΕ 1381). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  14.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα : 10.139  τεμ., κιλά, λίτρα}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6Ι3Φ4690ΒΞ-6ΒΗ} …