Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Μεταφορά Βιολογικού Υλικού

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Μεταφορά  Βιολογικού  Υλικού (CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (ΚΑΕ 0439). Ενδεικτικός αριθμός αποστολών περίπου 130 / έτος και σύμφωνα με τις ανάγκες μας , προϋπ. δαπάνης 15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: Ψ66Θ4690ΒΞ-ΕΚΠ} …